Nieuwsflits

DE BAAN IS GESLOTEN.

Donderdag 19 maart 2020 om 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering in de kantine van ijsclub Ouddorp

Bekijk voor meer
informatie: Laatste nieuws

Vragen cq. opmerkingen kunt u
mailen naar: leden@ijsclubouddorp.nl

Dank u wel voor uw bezoek aan onze site.

P.S.: De baan is op zondag gesloten.


Facebook Feed

[facebook-feed page_id='871756946231697' post_limit='8']


De ijsclub Ouddorp werd opgericht op 11 december 1921. De ijsbaan was gelegen

nabij de haven van Ouddorp, op de zgn. “Pitten”.

De “Pitten” bestond uit een aantal waterpartijen door een dijk gescheiden van de Grevelingen.

De ijsclub maakte gebruik van de meest oostelijke waterpartij.

Door de aanleg van de N57 zijn grote gedeelten van de “Pitten” verdwenen, sowieso de locatie waar de ijsbaan destijds was gesitueerd.

De “pitten” werden gehuurd van de heer P.Kastelijn voor een bedrag van f 22.90

per jaar. Het schapenhok van schapenfokker Boerwinkel diende als kantine ( afmeting zo’n 6 bij 4.

Vooraf moest er wel 20 cm schapenkeutels worden verwijderd.

Helaas zijn de notulen van de jaarvergaderingen tot 1953 ten tijde van de watersnood

verdwenen. Een terugblik op de periode 1921/1953 is daarom via dat kanaal niet mogelijk.

Wel zijn er nog de financiele stukken vanaf de oprichting.

Men begon in 1921 met 142 leden en de contributie werd vastgesteld op f 0.50.

Bij de eerste algemene ledenvergadering op 27 december 1922 waren 113 van de 142 leden aanwezig, 80% van het ledenbestand.

Anno 2011 zouden we al blij zijn met een opkomst van 8% van het ledenaantal maar dat even terzijde.

De nabijheid van het zoute water van de Grevelingen betekende dat het water in de “Pitten”

enigszins brak was wat de kwaliteit van het ijs niet ten goede kwam. Het duurde ook lang voordat er voldoende ijs was om de baan te kunnen openen.

Men heeft dan ook lang gezocht naar een andere locatie. Het duurde 50 jaar voordat het zover was.

Als het weer eens niet lukte om op de Pitten te schaatsen werd er uitgeweken naar diverse

Lokaties zoals de Horrelshoogten, de Gracht of zelfs naar de Duinkerkerweg waar m.b.v. een

omp een baantje werd gecreeerd.

Intussen was de contributie middels wat stapjes verhoogd van f 0.50 naar f 0.75 ( 1942)

naar f 1.- (1945) en naar f 1.50 (1965) .

In 1969 werd “ De Drinkwaterleiding Goeree en Overflakkee” bereid gevonden om een stuk

grond in huur te geven.

Het betrof een stuk grond ten oosten van de speeltuin (de Flipjes) groot ongeveer 0.65 ha voor de huurprijs van f 100.- per jaar.

De gemeente Goedereede verstrekte een subsidie van f 8.500.- om de baan geschikt te maken als ijsbaan, een niet gering bedrag in die tijd. De ijsclub was de gemeente dan ook zeer erkentelijk voor haar medewerking in deze.

Het grondwerk werd verricht door de firma Bezuijen.

In 1971 wordt de nieuwe baan in gebruik genomen. Het ledenaantal bedraagt in dat jaar 669.De contributie bedraagt intussen f 5.- voor de seniorleden.

Vanaf 1974 worden er schaatsavonden naar de kunstijsbaan de Uithof in Den Haag georganiseerd. Deze zijn een aantal jaren uiterst succesvol. Soms worden er zelfs 2 bussen ingezet.

In 1986 worden er nieuwe statuten gecomponeerd en gedeponeerd.

Maar ook de locatie in de Oostduinen, met in elk geval zoet water, werd na een aantal jaren minder geschikt en te klein bevonden.

Voor uitbreiding van de baan werd door “de waterleiding” geen toestemming gegeven.

In tegendeel “de waterleiding” wilde het contract, eind tachtiger jaren, met de ijsclub niet meer verlengen.

Goede raad was duur en er werden gesprekken met de gemeente opgestart.

Zij beloofden hun volle medewerking zodra er een nieuwe geschikte locatie zou worden gevonden.

Eind 1990 komt de gemeente met het fantastische voorstel voor de huidige baan aan de Hofdijkseweg.

Een baan van 200 bij 75 meter. Vind je nergens op het eiland op Goeree en Overflakkee.

De baan wordt in 1991 gerealiseerd en gefinancierd door, wederom, de gemeente Goedereede.

Uiteraard een bijzonder tevreden bestuur van een dankbare vereniging.

In het winterseizoen 1992/1993 wordt voor het eerst geschaatst op de nieuwe, huidige ijsbaan.

In 1993 wordt een 7 jaar oude directiekeet aangeschaft, compleet met c.v., verlichting en sanitair ter vervanging van de oude kantine.

Naast de baan staat dus nu een fantastische gebouw met kleedruimte, grote verblijfsruimte voor de leden, als de baan open is een uitstekende catering, grote materiaalopslagruimte, en, niet te vergeten, een heel mooie bestuurskamer.

De baan wordt voorzien van een viertal lichtmasten zodat ook ’s avonds probleemloos kan worden geschaatst.

Met de aankoop is een bedrag gemoeid van f 40.000.- wat volledig uit volledig uit eigen middelen gefinancierd. Voor de afbouw wordt een lening afgesloten van

f 30.000.- welke intussen weer al enige jaren is afgelost.

 De contributie wordt verhoogd tot f 20.-

Medio 1994 is het ledenaantal aangegroeid tot 1400 en in 1996 zelfs tot het recordaantal van

1600 leden.

In 1975 werd een eerste tractor aangeschaft om de baan sneller en met minder mankracht

te kunnen schoonmaken. Intussen staan er medio 2011 vier tractoren in ons gebouw.

Grote tanks met warm water zijn aanwezig om ingeval van ijs de baan in optimale conditie

te houden….

De vereniging heeft altijd een enthousiast bestuur gehad. Ook thans is dat zeker van toepassing. Het bestuur bestaat uit 9 leden.

Omdat de bestuursleden van allerlei professie zijn is er bijzonder veel – kostenloze –

know how in huis. Er wordt dan ook nauwelijks arbeid “uitbesteed”.

Financieel staat de club er goed voor. Geen schulden en voldoende liquiditeit om de vaste lasten en het onderhoud te kunnen financieren.

Ysclub Ouddorp, een club die optimaal is uitgerust om haar leden ijspret te geven, echter

om te kunnen schaatsen is er ijs nodig en dat ontbreekt er nog al eens aan. Dit jaar, 2011, bestaat de club 80 jaar. Van die 80 jaar zijn er vele jaren niet geschaatst omdat er geen of onvoldoende ijs was. Er zijn ook hele mooie schaatsjaren geweest, bijv. 1962/63 met 24 schaatsdagen of 1978/79 met 26 schaatsdagen.

De ligging van Ouddorp direkt aan zee betekent voor de Ysclub nog een extra handicap.

En als het dan vriest duurt het weer een aantal dagen voordat er geschaatst kan worden want het ijs moet wel voldoende dik zijn.

Om dat aantal dagen tot een minimum te beperken werd in 2009 de baan geegaliseerd waardoor het mogelijk werd om niet met 30 cm water maar met slechts 5 cm te werken.

Met 30 cm is een ijsdikte nodig van ca. 8 cm. Vooral de laatste paar centimeters duren een paar nachten. Nu hebben we maar 5 cm ijs nodig wat een tijdwinst oplevert van ca .2 nachten.

Dus, als het vriest, kan er nu sneller worden geschaatst. Intussen heeft deze maatregel zijn nut

Zowel in 2009 als om 2010 reeds bewezen.

Tot zover een stukje geschiedenis van onze club. Heeft u na het lezen van dit verhaal aanvullingen of anderszins suggesties. Wij vernemen ze graag. U kunt daartoe contact opnemen met de voorzitter of een van de andere bestuursleden.